АКЦІОНЕРАМ

ІНФОРМАЦІЯ 
про проведення загальних зборів

 

1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ " (далі – Товариство), код за ЄДРПОУ 05839888 місцезнаходження: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А.

-1 Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори) відбудуться 29 грудня  2017 року о 17-00 годині за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, (кім.№27).

2. Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення зборів  та у день проведення Зборів з 16.30 до 16.50.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт), і довіреність на право участі в Зборах та на голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 25 грудня 2017 року.

4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про порядок проведення Загальних зборів.
3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
4. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції.
6. Про призначення уповноваженої особи для підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ ».
7. Про призначення уповноваженої особи на проведення державної реєстрації змін, пов’язаних із внесенням змін щодо ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
8. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

5. Під час підготовки до Зборів для ознайомленням з матеріалами стосовно питань порядку денного звертатись за адресою: 04053, м. Київ, Вознесенський узвіз буд. 10А., оф. 103 у робочі дні з 10.00 до 13.00. Відповідальна особа – корпоративний секретар Товариства, контактний телефон +38(044) 390-52-71

-1. Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів, www.ukrinkom.com.ua    та www.05839888.smida.gov.ua.

7. Повідомлення про проведенный загальних зборів опубліковано  

28.12.2017 р, № 226(2731) Відомості НКЦПФР
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

 

Проекти рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного Загальних зборів 29.12.2017 р.

Проект рішення з першого питання порядку денного:
"1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі: Оридорога Наталія Станіславівна, Косенко Андрій Володимирович, Кісаделі Галина Василівна"

Проект рішення з другого питання порядку денного:
«2.1. Прийняти наступний порядок проведення Загальних зборів:
-   виступи з питань Порядку денного Загальних зборів: до 5 хвилин;
-   виступи з обговорення доповідей до 2 хвилин;
-   відповіді на запитання до 2 хвилин;
-   заключне слово – до 2 хвилини.
-   закінчення роботи Загальних зборів – до 18-00

2.2. Рішення з питань Порядку денного приймається за результатами голосування бюлетенями. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів. Повідомляє результати голосування Голова Лічильної комісії.

2.3. Запитання приймаються Секретарем Загальних зборів у письмовій формі

Проект рішення з третього питання порядку денного:
«3.1. Обрати Головою Зборів – Клименко В.О.
3.2. Обрати Секретарем Зборів – Калашник С.М.»

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:
«1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

Згідно статті 5 Закону "Про акціонерні товариства" зміна типу товариства з публічного на приватне не є його перетворенням. Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ Товариства) залишається без змін: 05839888.

  1. Змінити повне найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та скорочене найменування ПАТ "УКР/ІН/КОМ" на ПрАТ "УКР/ІН/КОМ".

Проект рішення з п’ятого питання порядку денного:
«1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладання його у новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі зміною найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ»  на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та скороченого  найменування ПАТ "УКР/ІН/КОМ" на ПрАТ "УКР/ІН/КОМ".

Проект рішення з шостого  питання порядку денного:
«1. Призначити Голову Правління Ільюченко Аллу Миколаївну уповноваженою особою на підписання від імені Товариства Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ».»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:
«1. Призначити Голову Правління Ільюченко Аллу Миколаївну уповноваженою особою на проведення державної реєстрації змін, пов’язаних із внесенням змін щодо ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:
«1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладання їх у новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі зміною найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ»  на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ, а саме:

  • «Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ»;
  • «Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ»;
  • «Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ»;

«Положення про Ревізійну комісію  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ».